Urnafal

Általános ismertető

Templomunknál lévő urnafallal szemben új urnafülkéket létesítettünk.

Az urnafülkék megváltásának feltételeiről és a temetkezési tudnivalókról érdeklődni lehet a plébánián irodaidőben vagy a szentmisék után a sekrestyében.

Részletes tájékoztatót pedig az alábbi szabályzatban olvashatnak.

Urnatemetői Szabályzat

A szabályzat célja
1. §
A szabályzat célja:
– a Plébánia tulajdonában levő urnatemetőben, mint egyházi tulajdonú temetkezési emlékhelyen zavartalan legyen a temetkezési
tevékenység, valamint az elhunytak emlékének méltó megőrzése és a kegyeleti jogok érvényesítése.

A szabályzat hatálya
2.§
A szabályzat hatálya kiterjed a Plébániára, mint az urnatemető tulajdonosára, egyben fenntartójára és üzemeltetőjére, továbbá azokra
az egyházi és világi személyekre, akik az urnatemető fenntartásában, üzemeltetésében és temetkezési szolgáltatási tevékenység
végzésében, valamint az ökumenikusan együttműködő felekezeti rendek szerinti búcsúztatásban bármilyen módon részt vesznek,
illetőleg azokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

Általános rendelkezések
3. §
(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga mindenkit megillet.
(2) Az urnatemetőben – általában – csak annak a halottnak a hamvait tartalmazó urna helyezhető el,akit megkereszteltek.
(3) Nem megkeresztelt halott hamvait, valamint a nem gödi lakosok hamvait tartalmazó urna elhelyezésével kapcsolatban az
engedélyt a Plébánia plébánosa írásban adhatja meg.

Az urnatemető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai
4.§
Az urnatemetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles
tanúsítani.

5.§
(1)Temetéskor fémet tartalmazó koszorúk és sírcsokrok elhelyezésére nincsen mód, helyette virágkosár vagy virágtál ill. vágott virág
lehetséges.
(2)A temetési szertartást követő 5. nap után az urnatemető rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a virágokat a
hozzátartozók kötelesek eltávolítani.
(3) Az urnatemető rendjének és az urnafal épségének megóvása érdekében az urnafülke fedőlapján elhelyezett vázán és/vagy
akasztógombon kívül más egyéb tartó nem szerelhető fel sem a fedlapra, sem az urnafalra!!
A mégis felszerelt akasztók, vázák és virágtartók eltávolításra kerülnek!
(4) Az urnatemető használati rendjét zavaró tárgyakat a Plébánia jogosult eltávolítani.
(5) Az urnatemetőben a gyertya, mécses gyújtása során gondosan ügyelni kell arra, hogy tűzveszély,tűz ne keletkezzen!
(6) Mécseseket és koszorúkat az urnafalak tetejére elhelyezni szigorúan tilos!
(7) A virágok és a díszítések csak úgy helyezhetők el, hogy a körülötte lévő sírhelyeket ne takarják el!
(8) Hozott tárgyakért (pl. váza, szobor, kép, virág stb.) felelősséget nem vállalunk.

6.§
(1) Az urnafülkék fedőlapjaként csak a Plébánia által biztosított fedőlap használható, aminek feliratozása egyforma színű és formájú
betűkkel történik, a felirat elkészítésének költsége a temettetőt terheli.
(2) Az egységesség érdekében a felirat csak az elhunyt hivatalos nevét, születési és halálozási évszámát, valamit vallási szimbólumot
tartalmazhat.

7.§
(1)A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása a templomban, vagy az urnatemetőben történik. Mindezeket a
temetkezési vállalkozó és a Plébánia közösen végzi.
(2) Urnát az urnafalba a Plébánia tudta nélkül behelyezni tilos!
(3)Ha az urnafülkét bármely okból fel kell nyitni [fedőlap levétele], ez minden esetben a Plébánia tudtával történhet.
(4) A temetés mindig egyházi szertartás keretén belül történik. Temetési szertartás az ökumenikusan együttműködő felekezetek
szertartásai szerint is lehetséges, polgári búcsúztató nem tartható.

Az urnatemető temetési helyeivel, a gazdálkodással kapcsolatos szabályok
8.§
(1) Az urnatemetőben a temetési helyek a következők:
a) 1-2 urna elhelyezésére alkalmas fülke
b) 2-4 urna elhelyezésére alkalmas fülke

(2) Az urnatemetőben szabad urnafülkék csak az új építésű falban vannak, ezek megváltási ideje egységesen 20 év.
(3) Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia határozza meg,
melyet időközönként felülvizsgál és megváltoztathat.
(4) Az urnafülke megváltási ideje, azaz a 20 év a megváltás napjától indul.
(5) A régi urnafalban megváltott urnafülkék korlátlan időre szólnak.
(6) Az urnafülke újraváltásában elsőbbséget élvez a rendelkezési jogot szerző, halála esetén a törvényes öröklési rend szerint soron
következő közeli hozzátartozó.
(7) A Plébánia az urnafülkék lejártának idejéről értesítést küld és azt az urnafülke fedlapján, a lejárat évének január hónapjában jelzi.
A rendelkezési jog lejártának időtartama után 2 év türelmi idő van.
(8) Az 2 év letelte után az újra meg nem váltott urnafülkék feletti rendelkezési jog visszaszáll a plébániára.
(9) Az újra meg nem váltott urnafülkékben lévő elhunytak hamvait Göd város köztemetőjének területén közös emlékhelyen helyezzük
el, az urnán feltüntetve az elhunyt nevét és évszámait. Az elhelyezést a temetői nyilvántartásban dokumentáljuk.
(10) A megváltott és újraváltott urnafülke pontos helyét és a megváltási díját a Plébánia és a jogosult közötti megállapodásban fel kell
tüntetni.
(11) Az urnafülkék feletti rendelkezési jogot kizárólag a Plébánia értékesítheti, az magán- és jogi személyek közötti adás-vétel, csere,
ajándék tárgya nem lehet.
(12) Az urnafülkébe csak azoknak a személyeknek a hamvai temethetők, akiknek adatait az urnafülke megváltásakor a
megállapodásban rögzítettük.
(13) A befizetett megváltási/újraváltási díjat semmilyen körülmények közt nem áll módunkban visszafizetni.

9.§
(1) Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Plébánia látja el.
(2) A temetőgondnokság feladatai, kötelezettségei a következők:
– a nyitva tartás,látogathatóság biztosítása,
– a rend fenntartása,
– az urnatemető rendjével ellenkező gyakorlatok megszüntetése.

Az urnatemető látogatásának szabályai
10.§
(1) Temetési szertartás alatt az urnatemető látogatása nem zavarhatja a szertartást.
(2) Az urnatemető minden nap látogatható, kérjük a kaput mindig visszacsukni!
(3) Az urnatemetőben keletkezett hulladékokat kérjük szelektíven gyűjteni!
Egy szemeteskukában a zöld hulladék, egyben a szelektíven gyűjthető műanyag/papír hulladék és egy szemeteskukában az egyéb
kommunális hulladékok ( mécsesek, cserepek és más szelektíven nem gyűjthető hulladékok) kerülhetnek.

Kegyeleti szolgáltatások feltételei
11. §
(1) A temetési szertartásért stóladíjat kell fizetni.
A díjakat a MKPK ajánlásával összhangban a Plébánia állapítja meg.
(2) Temetési szertartás hétköznap lehetséges.

A temetési szertartásra felkérés, a szertartást végző egyházi személyek
12. §
(1) A temetési szertartás megtartására felkérés a temetés ügyintézésével egy időben, vagy külön-külön is történhet a Plébánia
Hivatalában ügyfélfogadási időben.
Az ügyfélfogadási időt a Plébánia hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztató tartalmazza, de megtudható a Plébánia honlapján is.
(2) A katolikus temetési szertartást a Plébánia plébánosa, vagy általa fölkért pap, vagy diakónus, vagy az eltemettető által felkért más
katolikus pap, diakónus végezheti a plébános engedélye alapján.
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a szabályzat 2019. április 11. napján lép hatályba.
(2) A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel meg kell ismertetni.
(3) Ebben a szabályzatban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény
és a végrehajtása tárgyában kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015.
évben kiadott, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti
temetkezésről szóló Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Alsógöd, 2019. április 11.

___________________________________________

plébános